Privacy Policy

A www.operettifno.hu általában ingyenesen és anélkül látogatható, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező oldalunkon, a hírlevél küldéséhez. Az www.operettinfo.hu mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja adataidat kezelni és nyilván tartani, illetve azt harmadik félnek előzetes egyeztetés nélkül nem adja át, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az www.operettinfo.hu az ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Weboldal megtekintésével ön és az www.operettinfo.hu távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az www.operettinfohu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

Az www.operettinfo.hu bármikor rendelkezésedre áll, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan tájékoztatást adjon. Amennyiben úgy érzi, hogy az www.operettinfo.hu személyes adatai kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezd ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk. Ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz fordulj. E körben ön a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illet meg. Amennyiben kiderül, hogy valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, az www.operettinfo.hu az ebből eredő kárt jogosult lesz feléd érvényesíteni és ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben az a www.operettinfo.hu-t megóvni és azokat viselni. Az www.operettinfo.hu ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek hardverednek merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés, azonosításod és további látogatásaid megkönnyítése céljából. Beállítható a böngésző programodban, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározható, hogy elfogadja-e azt.

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az www.operettinfo.hu statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az www.operettinfo.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lennél, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Weboldal tartalma és linkelése

A Weboldalon található tartalom az www.operettinfo.hu tulajdonát képezi és az www.operettinfo.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezre menthető vagy kinyomtatható, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Szintén nem jogosult a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására..

Az oldalon található híranyagok másolhatók, a közlés feltétele a "forrás: www.www.operettinfo.hu " jól látható helyen való feltüntetése. Amennyiben online formában közli valaki a cikket, akkor a linknek kattinthatónak kell lennie. A cikk másolásának további feltétele, hogy ezt jelezze az info@www.operettinfo.hu címen is.

Felelősségkizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - az www.operettinfo.hu által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - az www.operettinfo.hu nem felel. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások keretében közzétett írásokért és azok bármilyen következményeiért az www.operettinfo.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az www.operettinfo.hu tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az www.operettinfo.hu az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szintén tilos a weboldal teljes területén olyan linket elhelyezniük a látogatóknak, amely kereskedelmi céllal került oda, illetve olyan weboldalakra mutat, amelyek hírdetési célokat szolgálnak, illetve amelyekkel a www.operettinfo.hunak nincsen hatályos kereskedelmi szerződése.

A Weboldal aloldalain található véleményeket az www.operettinfo.hu nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért az www.operettinfo.hu semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli, ugyanakkor valamely vélemények a Weboldalra történő elküldésével a felhasználó elfogadja, hogy az www.operettinfo.hu az oldalon közzétett véleményeket a felhasználói név megjelölésével felhasználja partner oldalain, vagy egyéb más kiadványaiban a felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül.

A Weboldalra a Felhasználók által feltöltött képekért az www.operettinfo.hu semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut, hogy valamely kép harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A Weboldalon elhelyezett képek, logók és szöveges információk szerzői jogvédelem alá esnek. Utánközlésük, bármilyen formában történő tárolásuk, harmadik fél részére történő továbbadásuk, adatbázisokban történő tárolásuk szigorúan tilos és kizárólag az www.operettinfo.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. Az oldalon található képeket minden esetben a kép forrásával ellátva helyezi ki a tartalom szolgáltatója.

További információkért vagy egyéb kérdés esetén írjon központi e-mail címünkre az Impresszum menün keresztül.

JÁTÉKSZABÁLYZAT!

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Kovács Árpád EV által üzemeltetett www.operettinfo.hu domain alatt elérhető oldal keretében megjelenő Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Kovács Árpád. Játékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Szervező), a Szervező neve megtalálható a Játék leírásánál.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos a weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

• a honlap tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékok a weboldal JÁTÉK menüpontján keresztül, vagy külön dobozban érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok, és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket és pályázati anyagokat beküldeni.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni 

– valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, valamint 

– az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. 

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyeket, külön egyeztetés alapján.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

6. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

Abban az esetben, ha a nyertes Játékos/Játékosok valamilyen okból nem tudja átvenni vagy igénybe venni a nyereményt (2 héten belül vagy egyedi esetben az esemény/rendezvény közelsége miatt akár 1 napon belül), vagy azt visszamondja, úgy pótnyertes/pótnyertesek kihúzására kerül sor. A pótnyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik, mint a nyertes esetében.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen/Facebookon értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a közzétett nyereményjáték esetén Facebook oldalunkon.

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője NEM kézbesíti kivéve ha azt a nyereményt felajánló partner másképpen rendeli. Azonban a nyeremény átvételére Budapesten 2 héten át biztosít lehetőséget az átvételre. Az átvételt akár meghatalmazott személyre is bízhatja a nyertes.

Szolgáltatás-nyeremény (pl. utazás, vizsgálat): A szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül a Szervezővel kell felvenni a kapcsolatot.

Belépőnyeremények: Kérjük, hogy a színház, mozi, hangversenyjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel játsszanak a Játékosok, mert számukra más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani.

Belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertes(eke)t azonosító  lista alapján, szükség szerint a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.

Amennyiben a nyeremény átvétele a nyertes e-mail címére megküldött jogosító kód vagy jelszó bemondásával lehetséges, úgy a Szervező minden tőle elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy a kódot/jelszót kizárólag az arra jogosult nyertes ismerje meg, és a Játékoshoz eljuttatott kód/jelszó titkosságának megőrzéséért a Játékos felel. A nyereményt minden esetben a kódot/jelszót elsőként felmutató személy veheti igénybe.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Weboldaltt, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Weboldal nyereményjáték adatbázisába kerüljenek  és azokat a Weboldal az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

-  a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;

-   a Játék során beküldött fényképeket Játék időtartama alatt a Weboldal weboldalán a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.

-   a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

-    a nyertes Játékos(ok) nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a sorsolást követően a Facebookon/weboldalon a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye; 

-    a nyertes Játékos név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Weboldal. átadja a Szervezőnek, mint önálló adatkezelőnek, illetve a Szervező átadja az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.).

A Weboldal adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Weboldal  Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Weboldal a Játékra történő regisztrációkor megadott adatait átadja a Szervezőnek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. A Szervező adatkezelésével kapcsolatban a Szervezőtől kérhet a Játékos további tájékoztatást, és érvényesítheti adatkezeléssel összefüggő igényeit. A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Weboldal nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, , vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Weboldalnak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Weboldal a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes az esetlegesen felmerülő igényeit a Szervezővel szemben érvényesítheti.

A Weboldal. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Weboldal a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

A Weboldal a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Weboldallal vagy Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Wevoldal és/vagy a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Weboldalnak és/vagy a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Weboldalt és/vagy a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Weboldal és a Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat elérhető a weboldalon és a nyereményjátékoknál is.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a Kapcsolat menüben található elérhetőségeken tegye! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését!

 

FACEBOOK


RECOMMANDATION

  Contact   Privacy Policy   © Copyright - Musicalinfo.co.uk 2021-2024